Phone: 870-230-5414
Email: valents@hsu.edu
Mail Box: 7734