Phone: 870-230-5199
Email: thomasj@hsu.edu
Mail Box: 7552