Phone: 870-230-5363
Email: tartams@hsu.edu
Mail Box: 7673