Phone: 870-230-5040
Email: strausk@hsu.edu
Mail Box: 7723