Phone: 870-230-5018
Email: rodrigd@hsu.edu
Mail Box: 7801