Phone: 870-230-5140
Email: kanyibl@hsu.edu
Mail Box: 7552