Phone: 870-230-5372
Email: jeffernr@hsu.edu
Mail Box: 7673