Phone: 870-230-5370
Email: hoguet@hsu.edu
Mail Box: 7611