Phone: 870-230-5039
Email: harperj@hsu.edu
Mail Box: 7883