Phone: 870-230-5314
Email: engmanj@hsu.edu
Mail Box: 7520