Phone: 870-230-5042
Email: duncanr@hsu.edu
Mail Box: 7834