Phone: 870-230-5306
Email: batemat@hsu.edu
Mail Box: 7651